Sprocket Center - Monkey 125 2022+

Honda Monkey 125 ( 2022+) - STOCK SIZES:

  • Front Sprocket - 14 Tooth
  • Rear Sprocket - 37 Tooth
  • Chain - 98 Links / 420 Pitch