Sprocket Center - Monkey 125 2022-2024

Honda Monkey 125 ( 2022-2024) - STOCK SIZES:

  • Front Sprocket - 15 Tooth
  • Rear Sprocket - 37 Tooth
  • Chain - 98 Links / 420 Pitch