Sprocket Center - 600 Daytona / 650 Daytona 2003-2005

Dayton 600 2003-2004 | STOCK SIZES:

  • Front Sprocket - 15
  • Rear Sprocket -45
  • Chain - 108 Links / 525 Pitch

Dayton 650 2005 | STOCK SIZES:

  • Front Sprocket - 14
  • Rear Sprocket -45
  • Chain - 108 Links / 525 Pitch